NEDERLANDSE FORTIS SCHIKKING SCEPTISCH ONTHAALD BIJ BELGISCHE AANDEELHOUDERS

Het Belgische Aandeelhouders Syndicaat Fortis (ASF – SAF ) reageert via haar advocaat Mr. Geert Lenssens van het Brusselse advocatenkantoor SQ LAW gereserveerd op het persbericht van AGEAS van 14 maart 2016 waarin een schikking van wordt aangekondigd op basis van de Nederlandse class action wet (Wet voor Collectieve Afwikkeling Massaschade – WCAM). De voorliggende schikking van 1,2 miljard euro is volgens ASF – SAF in eerste instantie een Nederlands gebeuren gericht op de Nederlandse procedures en houdt geen of onvoldoende rekening met de Belgische procedures , ook al is die schikking gericht op alle aandeelhouders die onder haar algemene voorwaarden vallen. Bepaalde informatie dreigt verwarring te zaaien en AGEAS verschaft geen duidelijke informatie over essentiële elementen zoals de precieze verdeelsleutels en corrigerende parameters, hoeveel aandeelhouders met hoeveel aandelen zich naar schatting in de situatie van de schikking bevinden en evenmin hoeveel van hen reeds voor 31 december 2014 een procedure instelden.

Het Aandeelhouders Syndicaat Fortis (ASF-SAF) stelt samen met Mr. LENSSENS vast dat de druk op AGEAS door de achtereenvolgende gerechtelijke uitspraken in België en Nederland blijkbaar onhoudbaar is geworden. Zo besliste de Nederlandse beroepsrechter medio 2014 dat er sprake was van misleiding tussen 29 september en 3 oktober 2008 en besliste het Brusselse Hof van Beroep in september 2015 dat er ook sprake was van misleiding op verschillende data in mei en juni 2008. Dit stemt niet alleen overeen met het standpunt van ASF – SAF , bovendien heeft het syndicaat steeds gesteld dat de aandeelhouders ook in de periode rond de kapitaalsverhoging van 2007 werden misleid. Die laatste misleiding maakt ook deel uit van de strafklacht die in 2008 werd neergelegd, waar de aandeelhouders van ASF – SAF zich burgerlijke partij stelden en waar het Brussels Parket in 2013 in haar eindvordering de doorverwijzing van LIPPENS cons. vorderde. Nadien kwam in die zaak een aanvullend strafonderzoek dat op zijn einde loopt waardoor de zaak normaal in 2016 opnieuw voor de Correctionele Raadkamer zal komen. Het ASF – SAF sluit niet uit dat de komende strafzaak toch een stimulans was om tot de schikking te komen.

Niettegenstaande hun verdienstelijk werk , hebben geen van de organisaties die de schikking bereikten zich volgens haar informatie burgerlijke partij gesteld in de Belgische strafzaak. ASF betreurt dat er geen gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid tot minnelijke schikking in de Belgische strafzaak en wijst erop dat ook de bank BNP PARIBAS FORTIS partij is in die zaak en ogenschijnlijk niet betrokken is in de Nederlandse schikking. ASF onderzoekt in welke mate een schikking in het kader van de Nederlandse Wet voor Collectieve Afwikkeling Massaschade al dan niet bindend kan zijn voor Belgische aandeelhouders en of deze in bevestigend geval gebruik kunnen maken van een opt out en geheel of deels verder kunnen procederen. De schikking die AGEAS voorstelt gaat er immers van uit dat de aandeelhouders niet alleen afstand doen van hun aanspraken tegen AGEAS, maar ook tegen ‘eender welke partij die bij de gebeurtenissen rond FORTIS betrokken was’. AGEAS voorziet 62.000.000 eur voor het huidig restrisico.

ASF – SAF wijst er op dat de Nederlandse minnelijke schikking ook niet automatisch het einde betekent van de strafrechtelijke vervolgingen in België , maar vermoedt dat alle betrokkenen in de strafzaak nadien mogelijks toch gebruik willen maken van een tweede minnelijke schikking met het OM en met de resterende aandeelhouders die de schikking niet aanvaarden.

Er wordt in de schikking verder ook geen rekening gehouden met de pilootprocedure die werd ingesteld tegen de Belgische Staat wegens de foutieve ontmanteling en die hangende is voor het Hof van Beroep te Brussel.

Het ASF – SAF meent dat de communicatie rond de schikking ook verwarrend overkomt omdat de indruk kan ontstaan dat enkel wie lid is van een organisatie die bij de schikking betrokken is in aanmerking komt. Er wordt ook een compensatie voorzien voor aandeelhouders die voor 31 december 2014 in een collectieve procedure stapten , waardoor ten onrechte de indruk ontstaat dat het voor alle andere te laat is. Een groot, zo niet het grootste deel van de aandeelhouders die de oorspronkelijke 2.516.595.497 FORTIS aandelen in het bezit hadden heeft echter volgens ASF – SAF nog geen enkele procedure ingesteld maar kan wel in aanmerking komen voor de schikking.

Bovendien worden de aandeelhouders die in aanmerking komen in het persbericht aangemoedigd om ‘vandaag nog geen actie te ondernemen’, terwijl er verjaringstermijnen dreigen en die aandeelhouders er juist belang kunnen bij hebben om hun vordering nu nog tijdig in te stellen.

Belgische aandeelhouders worden ook verplicht betrokken in wat in essentie een WCAM procedure naar Nederlands recht is voor een Nederlandse rechter en waarmee men de Belgische rechters waarschijnlijk tracht uit te schakelen.

AGEAS blijft ook zeer vaag omtrent de exacte berekeningswijze van de vergoeding per referentieperiode en de impact van de drie ‘compensaties’ met name indien men ‘koper’ of ‘houder’ was, indien men voor 31 december 2014 procedeerde en indien men een ‘vergoedingsformulier’ invult. ASF – SAF stelt nu al vast dat aandeelhouders die verkochten voor de laatste dag van elk van de drie periodes uit de boot dreigen te vallen. Wel staat vast dat hoe meer aandeelhouders onder de schikking vallen en daar effectief gebruik willen van maken, des te lager hun individuele vergoeding zal zijn. Het schikkingsvoorstel van 1,204 miljard euro komt omgerekend neer op een gemiddelde vergoeding van ongeveer 0,5 euro per oorspronkelijk aandeel, maar beperkt zich tot aandeelhouders die in één van de drie periodes in het voorstel aandelen kochten of aanhielden en die nog in het bezit had op de laatste dag van de gerelateerde periode zodat het individuele bedrag nog kan evolueren.

Algemeen is de schikking volgens ASF – SAF een voorspelbare stap in de goede richting , maar er kan niet aan voorbijgegaan worden dat dit helaas maar een magere fractie is van de oorspronkelijke beurswaarde die een verlies inhoudt tot circa 28 euro per oorspronkelijk aandeel.

ASF-SAF kan dan ook momenteel haar akkoord niet geven aan het schikkingsvoorstel van AGEAS en meent dat AGEAS minstens eerst duidelijkheid moet scheppen over een aantal parameters zoals de precieze verdeelsleutel van het schikkingsvoorstel en de impact van de drie ‘extra compensaties’, het geschatte aantal aandeelhouders en hun participatie die in aanmerking komen voor de schikking en het aantal aandeelhouders en hun participatie die momenteel reeds vertegenwoordigd zijn in de procedures in Nederland. ASF – SAF is wel bereid (verder) vertrouwelijk overleg te plegen met AGEAS.

ASF- SAF doet dan ook intussen een oproep aan alle ‘slapende’ Fortis aandeelhouders om zich, alvorens enige beslissing te nemen , goed te informeren en als dat nog niet gebeurde, intussen actie te ondernemen door vooralsnog een vordering in te dienen. Fortis aandeelhouders kunnen zich vrijblijvend melden op www.asfortis.be

 

TWEE STAPPEN OM ALS FORTISAANDEELHOUDER EEN VOLLEDIG EN MOGELIJKE SCHADECLAIM IN TE STELLEN

Nieuwsbrief van 01/08/2014

Dat er fouten zijn gebeurd bij het vroegere FORTIS, het huidige AGEAS, betwist niemand meer. Het komt er als aandeelhouder nu alleen op aan om het spel slim te spelen, alle eieren niet in één mand te leggen en geen kansen te verkijken.

1. PROCEDURE NEDERLAND STICHTING FORTIS EFFECT:

Waar gaat die procedure over ?

Die procedure gaat alleen over de misleiding van de aandeelhouders door AGEAS eind september 2008 , één week voor de crash. Die procedure gaat niet over de misleiding voordien zoals deze door de heer LIPPENS in de zomer van 2008 en ook niet over de misleiding in 2007 bij de kapitaalsverhoging.

Sluit ik mij aan ?

Elke Fortisaandeelhouder kan zich aansluiten bij de procedure in Amsterdam omdat daar nu recuperatiekansen zijn. Die aansluiting kan via de Nederlandse STICHTING FORTIS EFFECT.

Wat moet ik daarbij doen ?

Die informatie vindt u op hun website.

Waar moet ik op letten ?

Het probleem met Stichting Fortiseffect is dat wie zich daar inschrijft waarschijnlijk al zijn rechten
moet afstaan, bij ons is dat niet het geval. Dat lijkt ons echter risicovol wanneer die Stichting
dan niet alle mogelijkheden tot recuperatie benut. Zo is het, bijvoorbeeld, mogelijk dat
waar de stichting nu gelijk behaalde enkel ten goede komt van wie de laatste week van september kocht en dat is een minderheid. Dat kan natuurlijk problemen geven als je niet in die categorie zit maar zelf niets meer kan ondernemen omdat de stichting bv. niet in België actief wil zijn.

Waar u goed moet op letten is dat u niet al uw rechten afstaat aan de Stichting, maar alleen de rechten verbonden aan de Nederlandse zaak met betrekking tot de misleiding einde september 2008, zodat u de handen vrij houdt in de procedure in BELGIE waar veel hogere schadevergoedingen op het spel staan gericht tegen veel meer personen.

Best wacht u echter nog even om zich aan te sluiten bij de stichting. Lees daarom onze updates. Wij zullen de komende tijd in contact zijn met de Stichting Fortis Effect om te zien hoe u best tewerk gaat bij uw recuperatie en niet tussen twee stoelen terecht komt.

2. PROCEDURE BELGIE AANDEELHOUDERSYNDICAAT FORTIS:

Waar gaat die procedure over ?

Die procedure gaat over de misleiding van de aandeelhouders door AGEAS, BNP PARIBAS FORTIS en een reeks oud bestuurders zoals de heren LIPPENS, VOTRON, MITTLER, DIERICKX en VERWILST van augustus 2007 tot eind september 2008 en tegen de BELGISCHE STAAT voor de foutieve ontmanteling. Die procedure is dus veel ruimer dan deze in Nederland en is ook tegen veel meer personen gericht. Dat betekent dat de schadevergoeding die daar kan gevraagd worden veel hoger ligt en meer kansen van recuperatie heeft. De procedure zit in een strafzaak waar de Procureur des Konings te Brussel overging tot vervolging en in een burgerlijke zaak die beiden lopen.

Sluit ik mij aan ?

Het lijkt ons evident dat FORTIS aandeelhouders zich ook aansluiten bij deze procedure in Brussel omdat daar totaal andere recuperatiekansen zijn. Die aansluiting kan via ons en kan gelijktijdig gebeuren.

Wat moet ik daarbij doen ?

Die informatie vind u op onze website.

Waar moet ik op letten ? Het enige waar u goed moet op letten is dat u niet al uw rechten afstaat aan de Stichting in de Nederlandse zaak, maar alleen de rechten verbonden aan die zaak zodat u de handen vrij houdt in de procedure in BELGIE waar veel hogere schadevergoedingen op het spel staan gericht tegen meer personen.

Zowel in Nederland als in Belgie lopen er nog rechtszaken maar daarover hebben wij geen concrete informatie en die schijnen te overlappen. De keuze voor beide procedures zoals geschetst lijkt ons de meest volledige.

AGEAS MOET AANDEELHOUDERS VOLGENS NEDERLANDSE RECHTER SCHADEVERGOEDING BETALEN

De uitspraak van het Hof in Amsterdam in de zaak STICHTING FORTIS EFFECT die op 29 juli 2014 bekend raakte, is de derde op rij in Nederland. Blijkbaar werkt het gerecht sneller in ons buurland dan bij ons. Maar wat in ons land wel het geval is en in Nederland blijkbaar niet is dat in België de rechter meteen ook schadevergoedingen kan toekennen. Dat moet in Nederland nog gebeuren. De rechtszaak in ons land is ook veel omvangrijker omdat zij over een langere periode gaat en tegen veel meer partijen is gericht zoals ook BNP PARIBAS FORTIS en een reeks oud bestuurders.

Door de nieuwe veroordeling komen wel alle stukken van de puzzel stilaan op hun plaats. Men kan er niet meer naast kijken : hier is op grote schaal bedrog gepleegd en een serie rechters hebben dat geoordeeld. Het is voor ons duidelijk dat er in de zaak FORTIS van in het begin bedrog is geweest en de meeste puzzelstukken liggen nu op hun plaats door de serie veroordelingen in Nederland. De laatste zaak in Nederland gaat over de periode eind september 2008. Maar het bedrog startte al in 2007 en dat is de reden waarom er in 2008 een strafklacht werd neergelegd in België voor de periode van augustus 2007 tot oktober 2008. Die mondde uit in een eindvordering van de Procureur des Konings in Brussel die een reeks oud bestuurders waaronder LIPPENS, VOTRON en MITTLER beschuldigt van valsheid in geschrifte en oplichting. Er kwam dan een aanvullend onderzoek dat eerlang zal afgerond worden. De Correctionele Raadkamer beslist dan of er een strafproçes komt en tegen wie en in positief geval volgt dan snel de dagvaarding en de zitting waarop aandeelhouders zich burgerlijke partij kunnen stellen. De veroordeling in Nederland is voor u een teken dat het tijd wordt om wakker te worden en dat het nog niet te laat is.

Zoals boontje om zijn loontje komt, zo zullen de schuldigen gestraft worden en zullen de aandeelhouders recht hebben op schadevergoeding. Sluit u aan bij onze vereniging zonder kosten. Dan blijft u meteen op de hoogte. Als u zich aansluit bij STICHTING FORTIS EFFECT dan kan u zich tegelijk bij ons aansluiten omdat u op verschillende manieren schadevergoeding kan vorderen.

Reactie op een artikel in De Tijd van 14/12/2013.

Het AANDEELHOUDERSSYNDICAAT FORTIS reageert met verontwaardiging op de brief van het parket die de aandeelhouders ontraadt, zo niet ontmoedigt om zich burgerlijke partij te stellen of om dat te blijven. Het AANDEELHOUDERSSYNDICAAT begrijpt dat het parket de zaak wil stroomlijnen, maar een strafproçes zonder burgerlijke partijen is in ons land niet mogelijk. Integendeel de wet voorziet dat alle slachtoffers van misdrijven correct en zorgvuldig moeten worden bejegend en de burgerlijke partijen hebben een belangrijke plaats in de procedure gekregen.

Als de burgerlijke partij op tijd is gesteld, dan kan die niet meer verjaren zelfs niet als de strafrechtelijke kant  intussen verjaart.  Eens de burgerlijke vordering gesteld zal de rechter er, zelfs na langere tijd, nog steeds over oordelen. Het komt er enkel op aan om de burgerlijke partijstelling tijdig te doen en dat kan nog enige tijd. Zeker door de uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad, dat is hetzelfde als ons Hof van Cassatie, wordt de positie van de aandeelhouders sterk.  

Daar is op 6 december 2013 definitief beslist dat er zowel in 2007 als in 2008 wanbeleid was bij FORTIS op het vlak van de informatieverstrekking. Het gaat hier over een effectieve en definitieve veroordeling in dit dossier en de wet voorziet in mogelijkheden om dat ook in België te laten bekrachtigen. Het AANDEELHOUDERSSYNDICAAT FORTIS zal er ook voor ijveren om in de strafzaak de doorverwijzing te bekomen van AGEAS en BNP FORTIS BANK. Voor ons staat de fout dan ook vast en er is alles behalve  reden voor ontmoediging van de aandeelhouders. Dat dit soort zaken lang duren is al lang geweten en aandeelhouders kunnen de lange termijnvisie die zij bij het beleggen hanteren ook in procedures hanteren. Het kan echter ook korter want door de wet op de minnelijke schikking, waarvan onlangs gebruik werd gemaakt in de zaak BOIS SAUVAGE die een binding had met het FORTIS dossier kan er misschien kort proçes gemaakt worden omdat daar ook de schadevergoeding in verplicht wordt.  Bovendien  werd er door de Ministerraad intussen een wetsontwerp op class actions (groepsvordering) goedgekeurd. Wij hopen dat het parlement er voor zorgt dat die wet ook van toepassing is op deze zaak want dat is nog niet het geval.

Reactie op bericht in de tijd van 31/10/2013

Nieuwe procedures in Fortis-strafdossier

In het FORTIS dossier zitten wij momenteel nog steeds in de fase van het onderzoek. De onderzoeksrechter heeft een aantal bijkomende onderzoeken bevolen. Enkele verdachten gaan intussen naar het Hof van Beroep (de Kamer van Inbeschuldigingsstelling) om vooralsnog bijkomende onderzoeken te krijgen die werden afgewezen door de onderzoeksrechter. Dit is de normale procedure die de wet voorziet en normaal neemt dat alles niet te veel tijd in beslag. Het onderzoek is trouwens zowel à charge als à décharge zodat het voor de aandeelhouders nieuwe nuttige elementen kan opleveren. Eens het onderzoek definitief is afgerond dan zal de Correctionele Raadkamer definitief beslissen wie wordt doorverwezen en wie niet.