FAQ

Wat kost het registeren via de website?

Wanneer u zich registreert op onze website als aandeelhouder van FORTIS (nu AGEAS) en de vragenlijst invult, dan wordt u opgenomen in ons databestand en de registratie is dan ook kosteloos.

Waarom zou ik mij registeren op de website van het ASF-SAF?

Door u te registeren via onze website maakt u zich bekend als aandeelhouder en kan u op de hoogte gehouden worden.

Om deel te nemen aan de ASF-SAF actie moet ik privacygevoelige informatie op uw website ingeven. Zijn deze gegevens wel veilig?

Uiteraard worden de ingevoerde gegevens geheim gehouden.

De aandelen zijn immers niet op naam, zodat het niet mogelijk is om de aandeelhouders te identificeren.

Nochtans hebben de aandeelhouders er belang bij om geïdentificeerd te kunnen worden omdat er in de toekomst de mogelijkheid bestaat op schadevergoeding.

Aanmelden van uw aandelen:

Na uw registratie ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail geeft u verdere instructies

Is deze actie bestemd voor alle aandeelhouders Fortis?

Zowel huidige aandeelhouders als aandeelhouders die hun aandelen verkochten kunnen zich in Fortis burgerlijke partij stellen. Voorwaarde is wel dat zij hun aandelen ooit kochten voor de val van Fortis begin oktober 2008. Indien zij hun aandelen vanaf deze val verkochten, blijft immers de schade bestaan en dat volstaat om zich burgerlijke partij te stellen.

Wanneer moet ik wel betalen en aan wie?

Als u wil gebruik maken van het aanbod dan moet u na de registratie een aparte betaling doen van € 98 (+ 21% na 01/01/2014) aan SQ Law met de vermelding van de gestructureerde mededeling (+++000/0000/00000+++) uit het document dat u per e-mail krijgt toegestuurd na inschrijving.

Het spreekt vanzelf dat u daar volkomen vrij in bent.

Nadat u €118,58 (= €98 + 21% btw vanaf 01/01/2014)  heeft gestort op rekeningnummer BE51 6455 0454 8262 krijgt u een bevestiging van de advocaten waar wij mee samenwerken over het volgende:

  1. De burgerlijke partijstelling en uw tussenkomst in de burgerlijke procedure, in uw naam en op basis van uw gegevens die u hebt ingevoerd.
  2. De voorwaarden van het mandaat.
  3. U hebt dan een bedenktijd van zeven werkdagen. Indien u SQ Law binnen die termijn aangetekend aanschrijft en uw opdracht annuleert, dan wordt u gewoon terugbetaald. In het andere geval kan u nadien uiteraard ook nog annuleren maar dan zonder terugbetaling.

Welke schadevergoeding kan er gevorderd worden?

De FORTIS-aandeelhouders menen recht te hebben op een vergoeding van maximaal 27,5 per aandeel nu gebracht op 275,00 € per aandeel omdat de aandelen werden herschikt en elke 10 aandelen nu één aandeel is geworden.

Om praktische redenen zal de eerste vordering gebeuren bij middel van een provisie van € 1.

Die kan tijdens de procedure te allen tijde worden uitgebreid tot de werkelijke schade, maar dat gebeurt in een latere fase.

Hoofdzaak is dus dat u uw vordering instelt voor € 1 en eens dat gebeurd is, kan die niet meer verjaren.

Van wie wordt er schadevergoeding gevorderd?

De schadevergoeding wordt gevorderd van alle oud bestuurders die het Parket in Brussel wil vervolgen en ook van AGEAS.

In de burgerlijke zaak zullen ook de verzekeringsmaatschappijen worden betrokken maar tot nu toe weigert AGEAS om de gegevens daarvan bekend te maken.

Wat wordt de bestuurders van FORTIS en het huidige AGEAS verweten?

Het Parket van de Procureur des Konings in Brussel heeft tijdens haar persconferentie van februari 2013 meegedeeld dat zij 7 voormalige bestuurders van FORTIS (het huidige AGEAS) vervolgt wegens valsheid van jaarrekeningen en marktmanipulatie.

Parket wil 7 ex-bestuurders Fortis vervolgen

7 ex-bestuurders Fortis naar rechtbank?

Concreet betekent dit dat het Parket een aantal personen ervan beschuldigt de jaarrekening van het boekjaar 2007 vervalst te hebben en zo de aandeelhouders en iedereen belogen te hebben.

Als de bestuurders daarvoor worden veroordeeld, dan dienen zij schadevergoeding te betalen en idem dito voor AGEAS.

Wordt AGEAS ook vervolgd?

In de strafzaak wordt AGEAS vervolgd maar de Procureur des Konings vraagt echter om deze buiten vervolging te stellen.

Maar de burgerlijke partijen zullen zich daar zeker tegen verzetten.

In de burgerlijke zaak wordt AGEAS hoe dan ook mee gedagvaard en wordt zij aansprakelijk gehouden.

Kunnen de aandeelhouders een beroep doen op de nieuwe wet op de groepsvorderingen?

Die wet zit nog in een ontwerpfase. Maar zoals het nu naar uitziet zullen alleen nieuwe schadegevallen onder de wet vallen en dus de FORTIS-zaak niet. Maar er zijn alternatieven zoals de strafzaak.

Wat betekent de burgerlijke partijstelling?

In een strafzaak kunnen de slachtoffers schadevergoeding vragen. Zij kunnen dit enkel door middel van een “burgerlijke partijstelling”. Die burgerlijke partijstelling kan op verschillende manieren gebeuren.

  • Zij kan voor de Onderzoeksrechter gebeuren, als er een gerechtelijk strafonderzoek is zoals hier. Deze fase is al achter de rug.
  • Nadien kan de burgerlijke partijstelling gebeuren voor de Correctionele raadkamer, als er een gerechtelijk strafonderzoek is zoals hier.
  • Of nadien voor de Correctionele rechtbank (in elk geval).

Voor het neerleggen van een burgerlijke partijstelling hebt u in principe geen advocaat nodig. U kan dat zelf doen. U moet er dan natuurlijk wel rekening mee houden dat al uw gegevens en andere formaliteiten correct zijn en dat alles ook door u wordt ondertekend. U moet zich dan persoonlijk naar de rechtsinstanties begeven en daar de nodige tijd voor vrijmaken, rekening houdend met het feit dat u zelf de hele procedure zal moeten volgen wat in een strafzaak, zeker in een omvangrijke zaak als deze, zeer ingewikkeld en tijdrovend is.

Wat betekent: “tussenkomen in de burgerlijke zaak”?

De burgerlijke zaak wordt gestart als vangnet. Een strafrechter zou immers kunnen beslissen dat er wel fouten werden begaan maar daarom geen misdrijven.

De schadevergoeding moet dan voor een andere rechter gevraagd worden en er bestaat jammer genoeg in het Belgische systeem geen relais tussen de strafrechter en de burgerlijke rechter.

Vandaar dat de burgerlijke zaak tijdig wordt opgestart, gelet op het gevaar van verjaring.

In die burgerlijke zaak wordt ook een partij aangesproken die in een strafzaak niet aansprakelijk kan gesteld worden, met name de Belgische Staat. Dat geeft bijkomende mogelijkheden op vordering tot schadevergoeding.

Wat houdt het aanbod tegen de forfaitaire betaling van 98 euro in?

Voor dit bedrag zullen de advocaten 2 zaken doen:

  1. Zij doen het nodige zodat u burgerlijke partij wordt in de strafzaak (burgerlijke partijstelling). Zij zullen voor u de volledige procedure voeren voor de Correctionele raadkamer. De verdere evolutie van de strafzaak zal afhangen van wat de Correctionele raadkamer beslist. De Correctionele raadkamer zal beslissen wie zich voor welke misdrijven zal moeten verantwoorden voor de Correctionele rechtbank.
  2. De advocaten zullen er ook voor zorgen dat u partij wordt in de burgerlijke zaak en dat uw vordering ook daar wordt ingesteld. De burgerlijke zaak zal moeten wachten op de strafzaak.

Wat de advocaten doen voor het bijzonder beperkte bedrag is dus alleen het instellen van de vorderingen voor een provisie van € 1. U kunt niet verwachten dat zij met u op individuele basis gaan corresponderen voor dat bedrag, dat zij de schade gaan berekenen of gaan adviseren over allerlei speciale kwesties. U kunt hen dat natuurlijk wel vragen maar dat moet u met hen of met een advocaat naar uw keuze bespreken.

Eens wij weten wie definitief doorverwezen wordt naar de correctionele rechtbank, ontvangt u verdere informatie over hoe de zaak verder zal lopen.

Wat moet ik doen als ik wil deelnemen?

Als u wilt deelnemen aan de actie tegen het forfaitaire bedrag, dan kan u dat doen tegen overschrijving van het bedrag van € 98  op rekeningnummer: BE51 6455 0454 8262.

Wat zal de latere kostprijs zijn van de procedure?

Wanneer het tot een verdere procedure komt, dan zal het ASF-SAF met de advocaten een nieuw voorstel onderhandelen. Dat voorstel zal eveneens een beperkte forfait inhouden.

Daarnaast wordt voor de berekening van de kosten en erelonen rekening gehouden met het aantal aandelen en een correctiecoëfficiënt indien de zaak wordt gewonnen en effectief gerecupereerd wordt.

De bedoeling is om het vaste bedrag laag te houden zodat het zwaartepunt bij de succes fee ligt. Het staat immers vast dat de aandeelhouders al veel geld hebben verloren en liever een succes fee zien dan hoge basisbedragen.

Het basisbedrag zal afhangen van het aantal deelnemers aan de actie. Vandaar dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan deze actie.

Deelnemers aan de eerste actie zijn echter niet verplicht deel te nemen aan de tweede actie. Zij kunnen dat later beslissen.

Ben ik verplicht om gerechtskosten te betalen?

In de strafzaak bestaat er in principe geen risico voor gerechtskosten.

De vordering wordt immers ingesteld door het Parket van de Procureur des Konings te Brussel en de Burgerlijke partijen kunnen niet tot rechtsplegingsvergoeding veroordeeld worden.

In de Burgerlijke zaak kunnen de eisende partijen wel veroordeeld worden tot rechtsplegingvergoedingen.

Op zich dient dit echter gerelativeerd te worden omwille van aantal deelnemers waardoor de kosten gespreid en gedeeld worden. Nu in de burgerlijke procedure eerst een provisie van 1 EURO wordt gevraagd ligt die rechtsplegingsvergoeding bovendien symbolisch laag.

Is er gevaar voor verjaring?

In gerechtsdossiers die veel tijd in beslag nemen is er altijd gevaar voor verjaring.

In de strafzaak is de verjaring in principe maximaal 10 jaar. Als er echter strafrechtelijke verjaring zou zijn en u bent intussen toch burgerlijke partij dan kan uw burgerlijke partijstelling nooit meer verjaren en zal de rechter er hoe dan ook uitspraak over doen.

In de burgerlijke zaak lopen er ook verjaringstermijnen maar deze zijn te complex om daar verder op in te gaan.

Hoe langer u wacht hoe meer risico dat u loopt om onder bepaalde verjaringstermijnen te vallen, dit risico kan vermeden worden door u onmiddellijk te registeren.

Kan ik een beroep doen op mijn verzekering rechtsbijstand?

Sinds het dossier Lernout & Hauspie hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen alle mogelijke financiële geschillen geschrapt uit hun verzekeringen rechtsbijstand.

Er zijn wel nog een aantal maatschappijen die dit risico verzekeren, dit zou u best aan uw verzekeringsmakelaar vragen of zelf uw polis bestuderen.

Belangrijk is dat u intussen tijdig het nodige doet om verjaring te voorkomen.