disclaimer

1. Nadere regels, voorwaarden en waarschuwingen

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de kennisname en aanvaarding in van de volgende mededelingen en
voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van deze site niet aanvaardt, gelieve deze site te verlaten.

De informatie op deze site wordt uitsluitend verschaft voor algemene informatieve doeleinden en als richtsnoer en maakt derhalve geen juridisch of professioneel advies uit. De gebruiker mag de verstrekte informatie dan ook niet beschouwen als een juridisch advies of als een equivalent van een individueel juridisch advies en mag er zich als dusdanig niet op baseren.
Personen die deze site raadplegen, dienen steeds de toepasselijke wetten, decreten en verordeningen in te kijken en zich eventueel door bevoegde personen te laten bijstaan. Juridisch advies moet volledig worden afgestemd op de toedracht van elke zaak.

Noch het consulteren van deze website, noch het verstrekken van informatie en gegevens via deze website doet enig recht ontstaan.

Gelieve te noteren dat deze voorwaarden ten allen tijde kunnen worden gewijzigd. Gelieve deze dan ook te controleren wanneer u gebruik maakt van deze site.

Tenslotte zouden wij het erg het op prijs stellen indien u ons op de hoogte brengt van de onjuistheden of gebreken die u in de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld zou vaststellen op het ogenblik dat u deze website bezoekt.

2. Garanties

De gegevens op deze site (links inbegrepen) worden geacht correct te zijn op het ogenblik dat ze gepubliceerd worden, maar kunnen na verloop van tijd onnauwkeurig worden of verouderd zijn. Het gebruik is op eigen risico. Omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website wordt geen garantie gegeven. De informatie wordt verstrekt zoals die beschikbaar is, zonder garanties of voorwaarden van welke aard ook. Ze kan onjuistheden of tikfouten bevatten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het ASF – SAF – Aandeelhouderssyndicaat Fortis, noch zijn leden of eventuele medewerkers, noch de webmaster kunnen worden geacht aansprakelijk te zijn voor enig verlies of schade in gelijk welke vorm, noch contractueel, noch buitencontractueel, noch in enige ander vorm, die zijn oorzaak vindt in het beroep doen op informatie die begrepen is in deze website, of in onderbrekingen of vertragingen bij de toegang tot deze website voor gelijk welke reden. Voornoemden kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

3. Links

Deze website bevat links naar andere websites waarover het ASF – SAF – Aandeelhouderssyndicaat Fortis, noch zijn leden of eventuele medewerkers, noch de webmaster enige controle uitoefenen. Voornoemden dragen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de activiteiten of de inhoud van deze websites. Het gaat om een dienst die de gebruiker gratis wordt aangeboden voor zijn documentatie of gebruiksgemak. De gebruiker dient alle voorzorgen te nemen om zich ervan te vergewissen dat wat hij voor zijn gebruik selecteert, vrij is van virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz., die zijn gegevens of zijn apparatuur kunnen vernietigen of aantasten.

De links naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.

Links naar deze site dienen te worden gemeld aan de webmaster van deze site via info@asfortis.be. De link dient zo te worden uitgevoerd dat er in het Web-bladerprogramma een extra venster geopend wordt.

4. Vertrouwelijkheid

Het ASF – SAF – Aandeelhouderssyndicaat Fortis, zijn leden, eventuele medewerkers en de webmaster wijzen iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan reacties en gegevens moet worden gegeven.
Reacties kunnen naar eigen goeddunken worden weergegeven, gebruikt, verwijdert, herwerkt, medegedeeld en bezorgd aan anderen.
Verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om de gebruiker van de website te informeren en worden niet verstrekt aan derden, behoudens met instemming van de verstrekker, zoals bepaald op de site.
Ten slotte stemt de gebruiker die zijn reacties tot deze website richt er mee in dat de beheerder van de website de daarin vervatte ideeën, concepten, kennis en technieken voor welk doel ook aanwendt, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe gegevens of nieuwe diensten.

5. Auteursrecht

De HTML-code, grafische voorstellingen, audio- of videoclips, selectie en organisatie van de informatie op deze site mogen niet worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de webmaster en vereiste toestemming van eventuele derden, houders van rechten.

Noch deze website, noch enig deel van deze site mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, openlijk tentoongesteld, heruitgegeven of verdeeld in de media (daar inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot, enige andere website) zonder de voorafgaandelijke toestemming. Verzoeken voor toestemming moeten worden gericht tot info@asfortis.be. Alle rechten voorbehouden.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Bij gebruik van tekst en foto’s proberen we zoveel mogelijk de auteursrechthebbenden te achterhalen. Indien u, ondanks onze zorgvuldigheid, van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk zou kunnen maken op uw auteursrechten of dat uw auteursrechten op een andere manier zijn geschonden, neem dan a.u.b. onmiddellijk contact per e-mail op met: info@asfortis.be , zodat dit z.s.m. verholpen kan worden.

6. Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht te worden genomen.

7. Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit deze site of enig daarin vervat gegeven, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.